Zwroty i reklamacje

1. Sklep odpowiada przed Konsumentem/Przedsiębiorcą zgodność Towaru z umową,

regulowane przez ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przez okres 24

miesięcy.

2. W przypadku braku zgodności Towaru z umową, Konsument/Przedsiębiorca powinien

zgłosić wadę wraz z opisem niezgodności pod adres: 

MAT Usługi Informatyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Rzemieślnicza 1/ 607, 608, 

30-363 Kraków,

 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do

Towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i

dostępność aktualizacji;

 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi/

Przedsiębiorcy, o którym Konsument/Przedsiębiorca powiadomił Sklep najpóźniej

w momencie zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował.

 1. Ponadto, aby został uznany za zgodny z umową, Towar:
 • nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych

praktyk;

 • występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w

odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi również funkcjonalność i

kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument/

Przedsiębiorca może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz

publiczne zapewnienie złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby

działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że

Sklep wykaże, że:

 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie

nie mógł o nim wiedzieć,

 1. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane,

z zachowaniem warunków i formy w jakiej publiczne zapewnienie

zostało złożone lub w porównywalny sposób,

 1. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta/

Przedsiębiorcy o zawarciu umowy;

 • jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument/

Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;

 • jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Konsumentowi/

Przedsiębiorcy przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub

wzoru.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o

którym mowa powyżej, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca został wyraźnie poinformowany, że

konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz

najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej

cechy towaru.

 1. Konsument/Przedsiębiorca w momencie niezgodności Towaru z umową, może zażądać od

Sklepu:

 • wymiany Towaru na nowy;
 • naprawy Towaru.
 1. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument/Przedsiębiorca żąda naprawy, lub Sklep

może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie

do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorce jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli niemożliwość lub

nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sklep może odmówić

doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

 1. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został

poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę o braku zgodności z umową, i bez

nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy, uwzględniając specyfikę

Towaru oraz cel nabycia.

 1. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument/Przedsiębiorca może złożyć

oświadczenie:

 • o obniżeniu ceny;
 • odstąpieniu od umowy,

gdy:

 • Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art.

43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;

 • Sklep nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.

4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;

 • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sklep próbował

doprowadzić Towar do zgodności z umową;

 • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia

natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

 • z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi

on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych

niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy.

 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w

jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z

umową.

 1. Sklep zwraca Konsumentowi /Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z

prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia o obniżeniu ceny.

 1. Konsument/Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z

umową jest nieistotna.

 1. Uprawnienie Konsumenta/Przedsiębiorcy do odstąpienia od umowy ogranicza się do

Towarów niezgodnych z umową. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych

Towarów dostarczonych na postawie umowy, a istnieje podstawa do odstąpienia od umowy

na podstawie artykułu 43 e ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument/

Przedsiębiorca może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a

także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z umową,

jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/Przedsiębiorca zgodził się zatrzymać

wyłącznie towary zgodne z umową.

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca niezwłocznie zwraca Towar na

swój koszt. Sklep zwraca cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania

Towaru lub dowodu jego odesłania.

 1. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, oraz znajduje się poniżej. 
 2. W przypadku powstania sporu, każdy Konsument może skorzystać z unijnej platformy

internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Sklep nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za

przedmiot pozasądowe rozwiązywanie sporu powstałego w sprawie reklamacji, chyba że

obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy

przesyłać na adresy:

MAT Usługi Informatyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Rzemieślnicza 1/ 607, 608, 30-363 Kraków,

E-mail: mat@mat.net.pl

 

Reklamacje (przedsiębiorcy)

 1. Poniższe zapisy odnoszą się jedynie do Klientów nie będących

Konsumentami/Przedsiębiorcami.

 1. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest

wyłączona.

 1. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące

dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data

wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania

Towaru, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informacje mogące

mieć wpływ na proces reklamacji.

 1. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

 
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/

Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

 1. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie

14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania

terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia

może być dowolna, np.

 • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy

o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do

regulaminu oraz znajdujący się poniżej),

MAT Usługi Informatyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Rzemieślnicza 1/ 607, 608, 30-363 Kraków,

 1. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia

oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

 1. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może

wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub

dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego,

które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się

Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków

dokonywany jest na rachunek karty.

 1. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez

Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej

dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.

 1. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np.

koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

 1. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od

umowy;

 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.

 1. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku

odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem

przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 1. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru,

będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania.

 1. W przypadkach wskazanych w ust. 8 dotyczących treści cyfrowych oraz świadczenia

usług, konsument/przedsiębiorca w procesie zamówienia, przed zawarciem umowy wyraża

zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, o której mowa w art. 38 ustawy z

dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MAT Usługi Informatyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Rzemieślnicza 1/ 607, 608

30-363 Kraków 

E-mail: mat@mat.net.pl  

 

Ja ____ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących towarów:______________

Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________

Imię i Nazwisko/Nazwa:______________________________________________________

Adres:_____________________________________________________________________

 

Podpis*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

MAT Usługi Informatyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Rzemieślnicza 1/ 607, 608

30-363 Kraków

E-mail: mat@mat.net.pl  

 

Ja _______ niniejszym informuję o wykryciu niezgodności następujących towarów z umową:_____________

Data wykrycia niezgodności: _________________________________________________

Szczegółowy opis wykrytych niezgodności:_______________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Roszczenie Klienta:__________________________________________________________.

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

 

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl